शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 120 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 240 200 1000 600
कामठी लोकल क्विंटल 17 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7000 300 1126 700
22/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 9538 400 1300 800
औरंगाबाद क्विंटल 3840 100 700 400
चंद्रपूर क्विंटल 945 1000 1350 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18588 600 1100 850
मंगळवेढा क्विंटल 147 150 1000 700
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 16 300 700 500
कराड हालवा क्विंटल 189 200 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 12021 100 1500 450
बारामती लाल क्विंटल 435 200 800 600
जळगाव लाल क्विंटल 1500 225 680 375
नागपूर लाल क्विंटल 1000 600 800 750
पेन लाल क्विंटल 699 1200 1400 1200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 218 50 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 609 200 1400 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 387 200 7000 450
कामठी लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 580 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 4340 100 898 600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2385 150 912 600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2140 300 1075 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12604 400 1216 800
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1870 300 811 525
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9234 350 1116 750
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 264 100 500 350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16400 100 1165 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8016 200 1001 600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 100 900 400
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 2250 250 890 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 31250 200 1731 951
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2993 160 745 570
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1637 150 750 450
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5350 100 1055 750
21/05/2023
औरंगाबाद क्विंटल 4850 100 600 350
सातारा क्विंटल 391 500 900 700
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 20 200 800 500
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1000 1000
अकलुज लाल क्विंटल 340 300 750 550
पाथर्डी लाल क्विंटल 320 200 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 18688 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 400 800 600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 360 200 700 450
वाई लोकल क्विंटल 25 300 900 500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 4892 101 751 560
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 7724 500 1230 900
पैठण उन्हाळी क्विंटल 4816 100 400 250
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10805 100 1100 750
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2946 150 685 515
20/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 8940 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 3475 100 600 350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15377 600 1200 900
मंचर- वणी क्विंटल 477 500 800 650
सातारा क्विंटल 457 500 900 700
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 15 200 810 500
कराड हालवा क्विंटल 174 400 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 14818 100 1350 400
बारामती लाल क्विंटल 546 200 801 600
जळगाव लाल क्विंटल 1404 225 600 400
नागपूर लाल क्विंटल 1100 600 800 750
पेन लाल क्विंटल 600 1200 1400 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 385 500 500 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 648 200 1400 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 36 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 600 800 700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 73 400 700 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 409 200 500 350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 82 800 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 1 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 700 1000 925
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 719 1000 1300 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 4938 100 801 550
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3071 150 805 450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13786 300 1215 700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3010 325 797 500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11685 300 1261 700
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी नग 1071 100 871 550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 11000 100 1275 400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1877 100 901 425
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22308 200 1616 800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2103 150 750 450
19/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 5994 400 1200 800
अकोला क्विंटल 398 300 800 700
बार्शी क्विंटल 26 100 750 400
राहूरी क्विंटल 9867 100 900 500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12120 500 1100 800
खेड-चाकण क्विंटल 200 500 900 700
लासूर स्टेशन क्विंटल 4661 150 660 425
दौंड-केडगाव क्विंटल 5638 200 1025 650
मंगळवेढा क्विंटल 186 400 900 700
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 22 300 1000 700
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 14327 400 1250 800
अकलुज लाल क्विंटल 300 300 700 550
सोलापूर लाल क्विंटल 11104 100 1000 300
जळगाव लाल क्विंटल 1473 175 600 450
धाराशिव लाल क्विंटल 12 800 800 800
पाथर्डी लाल क्विंटल 462 200 800 600
भुसावळ लाल क्विंटल 249 500 500 500
यावल लाल क्विंटल 320 490 810 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 438 300 1400 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4150 200 1100 650
पुणे लोकल क्विंटल 15293 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 361 200 700 450
वाई लोकल क्विंटल 25 300 900 550
कामठी लोकल क्विंटल 48 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1081 900 1300 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 4576 100 870 550
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3944 100 646 400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3570 200 1000 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13614 400 1200 751
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1795 300 799 601
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14497 350 1126 700
पैठण उन्हाळी क्विंटल 4846 100 600 400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 11144 200 951 575
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 100 900 450
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5520 100 899 550
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2499 225 707 635
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 36185 200 1626 750
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 11215 100 1100 700
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 3322 400 1151 775
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4589 150 620 450
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 15647 100 1365 700
18/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 6220 400 1200 800
अकोला क्विंटल 605 500 800 700
औरंगाबाद क्विंटल 4210 100 500 300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 691 900 1400 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12155 400 1100 750
खेड-चाकण क्विंटल 145 500 900 700
मंचर क्विंटल 6785 700 900 800
श्रीगोंदा क्विंटल 772 200 600 500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 470 200 700 500
सातारा क्विंटल 390 500 900 700
हिंगणा क्विंटल 1 1200 1200 1200
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 28 300 1000 700
कराड हालवा क्विंटल 249 400 800 800
सोलापूर लाल क्विंटल 18399 100 1000 350
धुळे लाल क्विंटल 3466 100 600 500
जळगाव लाल क्विंटल 667 250 500 400
पंढरपूर लाल क्विंटल 814 200 1100 700
नागपूर लाल क्विंटल 2340 600 900 825
भुसावळ लाल क्विंटल 178 800 800 800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 310 100 675 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3417 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 21741 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 500 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 500 700 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 891 200 700 450
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 2400 100 575 450
मलकापूर लोकल क्विंटल 2330 200 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 6 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 700 1000 925
येवला उन्हाळी क्विंटल 6894 100 920 600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2087 200 900 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22490 300 1201 725
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2645 351 762 561
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16283 350 1118 700
अकोले उन्हाळी क्विंटल 4892 101 751 560
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3656 700 1100 900
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10525 500 1310 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 100 950 450
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 6653 100 900 400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 22100 200 1300 650
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 10507 200 951 575
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 15580 200 1217 550
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4625 100 953 500
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 3435 350 990 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 20545 100 1080 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4820 200 858 550
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2788 250 702 615
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 39250 200 1500 800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2297 175 665 445
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8809 50 900 350
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 3208 400 1135 760
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 17618 400 1540 811
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1909 150 900 550
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 48 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8468 100 960 700
राहता उन्हाळी क्विंटल 640 133 705 450
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13085 100 1305 700
17/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 5915 400 1200 800
अकोला क्विंटल 797 500 1000 800
बार्शी क्विंटल 462 75 750 400
औरंगाबाद क्विंटल 2712 110 625 368
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 320 900 1400 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10773 400 1100 750
खेड-चाकण क्विंटल 6000 500 900 700
श्रीगोंदा क्विंटल 1500 200 800 500
लासूर स्टेशन क्विंटल 5152 150 775 500
सातारा क्विंटल 211 500 900 700
मंगळवेढा क्विंटल 125 200 1000 800
हिंगणा क्विंटल 2 1100 1100 1100
कराड हालवा क्विंटल 126 200 1200 1200
अकलुज लाल क्विंटल 270 200 700 500
सोलापूर लाल क्विंटल 16198 100 1100 400
बारामती लाल क्विंटल 459 200 700 550
जळगाव लाल क्विंटल 853 185 625 400
नागपूर लाल क्विंटल 2000 600 900 825
पेन लाल क्विंटल 675 1600 1800 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 189 500 500 500
यावल लाल क्विंटल 320 470 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 400 1400 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3290 200 1000 600
पुणे लोकल क्विंटल 10045 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 500 700 600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 68 600 800 700
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 4800 100 600 475
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 450 800 1500 1200
वाई लोकल क्विंटल 25 300 800 500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 10091 200 831 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4316 100 861 600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2850 200 800 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19962 300 1190 700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2405 351 861 550
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15257 350 1100 750
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14000 240 1001 700
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3865 100 775 450
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 5700 100 951 500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 316 100 700 500
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 735 50 911 475
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6300 200 1305 651
पैठण उन्हाळी क्विंटल 9485 100 600 400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 11156 200 1011 605
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12769 200 1350 550
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4921 100 981 510
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 17490 100 1055 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5520 200 880 625
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 4192 200 700 500
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 4186 200 950 600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 40727 200 1651 840
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4891 170 790 570
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 15929 100 1100 700
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 7778 50 916 375
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 3228 401 1041 600
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 12309 400 1501 801
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2963 200 735 550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8132 100 1070 700
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 401 950 700
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11061 100 1105 600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2875 100 1150 600
16/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 5112 400 1200 800
अकोला क्विंटल 252 500 1000 800
औरंगाबाद क्विंटल 3291 130 650 390
राहूरी क्विंटल 11248 100 800 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8364 500 1100 800
मंचर क्विंटल 7256 500 980 740
श्रीगोंदा क्विंटल 869 200 800 500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 960 200 800 500
लासूर स्टेशन क्विंटल 4679 150 755 475
दौंड-केडगाव क्विंटल 4572 200 1000 700
सातारा क्विंटल 237 500 900 700
हिंगणा क्विंटल 2 1200 1200 1200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11320 400 1110 800
कराड हालवा क्विंटल 150 300 1300 1300
फलटण हायब्रीड क्विंटल 3456 200 1100 600
सोलापूर लाल क्विंटल 19743 100 1200 400
धुळे लाल क्विंटल 112 100 700 600
जळगाव लाल क्विंटल 1289 250 500 375
पंढरपूर लाल क्विंटल 1473 200 1050 700
पाथर्डी लाल क्विंटल 240 200 800 600
भुसावळ लाल क्विंटल 304 500 500 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 600 1200 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2403 200 900 550
पुणे लोकल क्विंटल 11562 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 23 500 1000 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 55 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 334 200 700 450
जुन्नर लोकल क्विंटल 3563 500 1200 900
मलकापूर लोकल क्विंटल 2265 200 830 350
जामखेड लोकल क्विंटल 865 100 1000 550
वाई लोकल क्विंटल 25 300 800 500
कामठी लोकल क्विंटल 44 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 900 1500 1200
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1230 800 1300 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3395 200 750 525
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2280 300 1000 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18680 300 1190 715
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2445 301 725 560
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14161 300 1100 700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13202 250 1001 750
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1370 101 751 555
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 198 100 611 500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 281 100 700 500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11650 200 1300 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 14570 200 950 575
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9119 200 1318 550
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5832 100 933 650
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 22375 100 1005 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6600 100 800 625
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3675 225 652 610
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 3999 200 850 550
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 34225 350 1640 800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4153 200 805 575
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8734 50 866 380
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 367 400 676 650
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 9195 400 1600 851
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2579 180 630 460
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3269 150 640 475
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9950 100 870 700
राहता उन्हाळी क्विंटल 5508 150 1100 750
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 351 1025 750
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13265 100 1070 550
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 11120 100 1070 500