शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2022
लासलगाव क्विंटल 652 3500 6324 6288
शहादा क्विंटल 29 5999 5999 5999
माजलगाव क्विंटल 200 5000 6102 6000
कारंजा क्विंटल 1500 5725 6250 6090
श्रीरामपूर क्विंटल 12 5500 6000 5750
तुळजापूर क्विंटल 120 6000 6150 6100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 106 5100 5600 5300
राहता क्विंटल 16 6001 6219 6110
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 5980 6205 6175
अमरावती लोकल क्विंटल 1683 5800 6250 6025
नागपूर लोकल क्विंटल 67 5300 6100 5900
हिंगोली लोकल क्विंटल 200 5800 6245 6022
कोपरगाव लोकल क्विंटल 149 5500 6211 6150
मेहकर लोकल क्विंटल 590 5700 6380 6100
लातूर पिवळा क्विंटल 3501 5800 6425 6340
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 25 5000 6200 6000
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 80 5260 6255 6050
जालना पिवळा क्विंटल 683 5000 6150 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 799 5300 6155 5900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 84 5780 6205 5992
आर्वी पिवळा क्विंटल 100 5650 6250 5950
चिखली पिवळा क्विंटल 480 5800 6190 5995
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1765 5800 6370 6150
बीड पिवळा क्विंटल 8 5700 5951 5848
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5600 6140 5800
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 154 6000 6340 6100
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 16 4200 5800 5501
वर्धा पिवळा क्विंटल 3 5870 5870 5870
भोकर पिवळा क्विंटल 3 6111 6150 6130
मलकापूर पिवळा क्विंटल 296 5700 6265 5990
दिग्रस पिवळा क्विंटल 62 5675 6270 6180
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 4975 5525 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 65 5851 6000 5950
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6200 6500 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 5500 6200 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5001 5900 5500
मुरुम पिवळा क्विंटल 6 5964 6000 5982
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 5500 6100 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1624 5500 6670 6450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 748 5500 6405 6350
नांदूरा पिवळा क्विंटल 175 5455 6200 6200
काटोल पिवळा क्विंटल 60 3500 5951 4950
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 178 5900 6100 6000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 42 4500 6191 6002

 

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2022
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 26 11000 11500 11400