शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5961 700 2200 1200
औरंगाबाद क्विंटल 976 100 1100 600
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1800 1800
धुळे लाल क्विंटल 4680 100 1650 1100
लासलगाव लाल क्विंटल 3150 1000 2051 1650
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 5100 800 1951 1600
नागपूर लाल क्विंटल 660 1000 2000 1750
मनमाड लाल क्विंटल 2000 400 1951 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 15 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2912 500 1800 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1300 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 288 500 1200 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 600 1000 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 94 2000 3000 2500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8760 400 2455 1650
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 200 1270 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1500 200 960 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 900 400 1200 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3200 500 1301 1051
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 500 400 950 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2860 350 1380 1100
16/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3354 700 2100 1200
राहूरी क्विंटल 17991 100 2150 1125
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9973 800 1700 1250
खेड-चाकण क्विंटल 300 800 1300 1100
लासूर स्टेशन क्विंटल 1500 450 1380 950
मंगळवेढा क्विंटल 63 240 1610 1050
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 45 200 1200 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9347 500 1750 1200
अकलुज लाल क्विंटल 225 300 1750 1300
धुळे लाल क्विंटल 4420 100 1650 1100
लासलगाव लाल क्विंटल 7998 800 2191 1725
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 8300 700 2051 1700
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 650 1740 1450
पैठण लाल क्विंटल 968 350 1500 975
संगमनेर लाल क्विंटल 3194 500 2025 1263
चांदवड लाल क्विंटल 3600 502 2100 1200
मनमाड लाल क्विंटल 3507 600 2020 1600
कोपरगाव लाल क्विंटल 80 1011 1450 1325
पेन लाल क्विंटल 261 3200 3400 3200
पाथर्डी लाल क्विंटल 470 200 1500 1000
साक्री लाल क्विंटल 515 600 1025 800
देवळा लाल क्विंटल 4545 520 1650 1500
उमराणे लाल क्विंटल 6500 1001 2275 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 429 600 2000 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2472 300 2100 1200
पुणे लोकल क्विंटल 14038 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 113 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 433 600 1400 1000
कामठी लोकल क्विंटल 25 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 399 1200 1451 1325
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
संगमनेर नं. २ क्विंटल 239 800 1200 1000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1300 1250
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 159 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 600 700 650
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 442 2000 3000 2500
नाशिक पोळ क्विंटल 113 750 1800 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9664 300 2400 1650
येवला उन्हाळी क्विंटल 3063 200 1191 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1387 350 1051 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 683 350 1565 1150
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2872 400 1268 951
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1025 500 1251 911
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4640 500 1480 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 4000 200 1200 900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 350 200 1385 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8500 100 1500 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1050 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4020 300 1569 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 960 250 1040 865
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3847 250 1360 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 656 400 1270 860
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 8084 300 1700 1025
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3008 200 1255 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4250 100 1135 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 500 1100 900
15/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2911 500 2000 1200
औरंगाबाद क्विंटल 2817 110 1200 655
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9680 900 1700 1300
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1300 1100
मंचर क्विंटल 6162 700 1670 1185
लासूर स्टेशन क्विंटल 1300 500 1475 1050
सातारा क्विंटल 225 1000 1500 1250
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3974 900 1600 1000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 55 200 1210 700
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1600 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 18883 100 2400 1200
अहमदनगर लाल क्विंटल 5249 900 2200 1500
धुळे लाल क्विंटल 4530 100 1510 1250
लासलगाव लाल क्विंटल 4548 890 2300 1900
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 4575 900 2152 1900
जळगाव लाल क्विंटल 1420 350 1555 1027
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1000 2000 1500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5511 405 1900 1525
पंढरपूर लाल क्विंटल 387 200 1700 1200
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 618 300 2000 1500
संगमनेर लाल क्विंटल 2197 500 2001 1250
चांदवड लाल क्विंटल 6244 700 2050 1500
मनमाड लाल क्विंटल 2175 600 1916 1600
लोणंद लाल क्विंटल 1200 400 1900 1400
सटाणा लाल क्विंटल 1225 500 1550 1250
कोपरगाव लाल क्विंटल 90 600 1551 1425
साक्री लाल क्विंटल 3750 250 1300 800
भुसावळ लाल क्विंटल 36 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 160 820 1310 1050
नांदगाव लाल क्विंटल 2189 100 1800 1450
देवळा लाल क्विंटल 200 665 1690 1475
उमराणे लाल क्विंटल 9360 1000 2230 1950
नामपूर लाल क्विंटल 1320 200 1850 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1833 300 1800 1050
पुणे लोकल क्विंटल 11691 400 1400 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 600 1300 950
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 120 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 800 1300 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 270 500 1750 1300
संगमनेर नं. १ क्विंटल 274 1000 1351 1175
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 370 200 1600 850
संगमनेर नं. २ क्विंटल 164 800 1200 1000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1300 1250
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 109 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 800 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 160 2000 3000 2500
नाशिक पोळ क्विंटल 50 650 1700 1500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 7333 500 2400 1825
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22319 700 1600 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 2958 150 1291 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 690 300 1400 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3100 400 1500 1101
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1250 301 1300 951
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5345 500 1361 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 4000 205 1242 905
अकोले उन्हाळी क्विंटल 325 125 1351 1051
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 341 200 1325 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 6078 100 1600 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5800 100 1425 901
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1356 203 1130 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1069 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5635 200 1345 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4300 300 1479 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1400 225 1040 875
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4925 250 1415 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 269 400 1110 805
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1928 100 1230 750
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 425 200 1000 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3848 125 1220 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 500 1101 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7120 100 1265 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3560 100 1195 700
14/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4800 500 2000 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1050 90 1200 645
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10790 800 1700 1250
खेड-चाकण क्विंटल 1000 800 1500 1200
मंचर- वणी क्विंटल 1288 700 1510 1105
लासूर स्टेशन क्विंटल 1700 450 1400 1050
सातारा क्विंटल 163 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 130 300 1810 1100
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 55 200 1310 800
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1600 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 16144 100 2300 1200
धुळे लाल क्विंटल 2143 100 1410 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 2934 830 2200 1850
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 3400 700 2100 1850
जळगाव लाल क्विंटल 993 450 1500 1065
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4690 405 1900 1615
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
पैठण लाल क्विंटल 1360 350 1400 850
संगमनेर लाल क्विंटल 1945 500 2000 1250
चांदवड लाल क्विंटल 4473 671 2150 1550
मनमाड लाल क्विंटल 2300 600 2028 1600
सटाणा लाल क्विंटल 1505 500 1850 1425
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 1579 800 2100 1600
साक्री लाल क्विंटल 3285 250 1125 850
भुसावळ लाल क्विंटल 14 1000 1000 1000
नांदगाव लाल क्विंटल 1333 121 1681 1400
देवळा लाल क्विंटल 400 500 1540 1400
उमराणे लाल क्विंटल 6000 1000 2251 1800
नामपूर लाल क्विंटल 1480 200 1950 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2230 300 2000 1150
पुणे लोकल क्विंटल 14598 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 600 600 600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 93 600 1100 800
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 324 1100 1400 1250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
संगमनेर नं. २ क्विंटल 194 800 1100 950
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1300 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 129 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2000 1750
नाशिक पोळ क्विंटल 170 750 2000 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5084 500 2655 1850
येवला उन्हाळी क्विंटल 4013 150 1162 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1270 200 976 780
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 648 325 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2670 400 1471 1100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1395 500 1341 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5460 500 1560 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 4000 205 1001 875
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 293 200 1401 950
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1940 150 1311 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2600 100 1400 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1512 751 1212 1020
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1055 300 966 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7525 200 1300 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4080 300 1461 1050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 22976 300 1600 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 3041 100 1300 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5034 250 1430 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 799 350 1250 850
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10283 200 1700 1050
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 2338 100 1350 750
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2724 700 1251 975
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2238 200 1100 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5051 50 1080 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 500 1102 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 3350 100 1105 700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2720 100 1135 700
13/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3434 500 1800 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1710 125 1000 563
राहूरी क्विंटल 23490 100 1700 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9617 800 1800 1300
खेड-चाकण क्विंटल 300 800 1500 1200
मंचर क्विंटल 6362 900 1550 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 779 100 1161 650
लासूर स्टेशन क्विंटल 1500 450 1485 1000
सातारा क्विंटल 125 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 20 200 1150 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11192 500 1710 1200
कराड हालवा क्विंटल 249 300 1500 1500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 121 650 875 776
सोलापूर लाल क्विंटल 18214 100 2375 1200
धुळे लाल क्विंटल 5694 125 1500 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 4046 1000 2323 1725
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 3400 1000 2252 1800
जळगाव लाल क्विंटल 872 450 1500 975
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 5 1200 1500 1350
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6095 350 2024 1750
पंढरपूर लाल क्विंटल 393 200 1900 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल क्विंटल 2296 500 1911 1205
चांदवड लाल क्विंटल 4629 700 2141 1350
मनमाड लाल क्विंटल 1800 600 1991 1530
सटाणा लाल क्विंटल 865 635 1825 1500
कोपरगाव लाल क्विंटल 40 1350 1500 1425
पेन लाल क्विंटल 231 3000 3200 3000
पाथर्डी लाल क्विंटल 480 200 1700 1200
साक्री लाल क्विंटल 6700 300 1025 700
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 102 850 1310 1050
नांदगाव लाल क्विंटल 1378 975 1751 1350
देवळा लाल क्विंटल 300 765 1500 1425
राहता लाल क्विंटल 170 400 2000 1450
उमराणे लाल क्विंटल 6500 701 2111 1500
नामपूर लाल क्विंटल 2880 200 1850 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 1200 3500 2350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1834 300 1500 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1100 1100 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 70 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 330 400 1500 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 190 500 1605 1255
जामखेड लोकल क्विंटल 182 100 2000 1050
कामठी लोकल क्विंटल 1 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 765 1200 1500 1350
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 602 200 1700 900
संगमनेर नं. २ क्विंटल 449 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 300 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 68 2000 3000 2500
नाशिक पोळ क्विंटल 94 700 2100 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5319 400 2650 1700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 943 250 1099 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 685 400 1500 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3330 500 1352 1051
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1580 400 1281 1010
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5210 500 1453 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 4500 250 1152 825
अकोले उन्हाळी क्विंटल 308 150 1400 1101
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 492 200 1555 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1469 311 1099 830
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 998 300 971 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7725 200 1325 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4660 500 1551 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1160 250 900 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5181 250 1625 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 609 350 1360 800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1052 220 1052 800
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2785 600 1141 950
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2678 200 1150 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4546 135 1030 850
राहता उन्हाळी क्विंटल 3212 200 1600 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 500 1000 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6160 100 1155 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3326 130 1130 950
12/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7612 700 2000 1200
औरंगाबाद क्विंटल 925 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13355 900 2000 1450
मंचर- वणी क्विंटल 1476 700 1510 1105
लासूर स्टेशन क्विंटल 2000 400 1350 875
विटा क्विंटल 50 1000 1800 1550
सातारा क्विंटल 148 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 431 100 1700 1100
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 75 300 1310 800
कराड हालवा क्विंटल 99 1000 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 25227 100 2400 1200
धुळे लाल क्विंटल 242 100 1600 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 4572 800 2412 1850
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2750 1000 2351 1900
जळगाव लाल क्विंटल 776 425 1550 1025
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7303 500 1820 1420
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल क्विंटल 1791 500 1901 1201
चांदवड लाल क्विंटल 4579 501 2701 1400
मनमाड लाल क्विंटल 3462 600 1899 1500
लोणंद लाल क्विंटल 1010 400 1685 1200
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 2268 800 2100 1500
साक्री लाल क्विंटल 3320 400 1055 800
यावल लाल क्विंटल 482 850 1320 1050
नांदगाव लाल क्विंटल 2257 699 1786 1401
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 246 100 1600 850
वैजापूर लाल क्विंटल 55 1711 1711 1711
देवळा लाल क्विंटल 800 255 1650 1390
उमराणे लाल क्विंटल 9500 600 2500 2000
नामपूर लाल क्विंटल 1720 200 1750 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 339 1000 3200 2100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6311 300 1500 900
पुणे लोकल क्विंटल 12927 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 36 700 1400 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 80 800 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 362 300 1200 750
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1343 1000 1441 1220
शेवगाव नं. १ नग 1208 1200 2250 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1500 1450
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 291 200 1700 900
संगमनेर नं. २ क्विंटल 806 800 1200 1000
शेवगाव नं. २ नग 1750 700 1100 1100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 437 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 1350 100 600 600
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 300 1000 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 400 1000 2000 1150
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 368 2000 3000 2500
नाशिक पोळ क्विंटल 90 600 2000 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8085 400 2575 1700
येवला उन्हाळी क्विंटल 6473 200 1361 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2137 200 1180 875
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 687 300 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3708 499 1352 1070
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1510 500 1300 1051
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5900 500 1401 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5000 250 1200 801
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 430 200 1475 875
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1740 200 1311 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 8348 100 1600 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2520 100 1181 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 300 926 750
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 26994 300 1500 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 6032 100 1300 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5536 250 1690 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1146 370 1160 700
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1619 200 1069 700
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6318 750 1414 1105
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 727 300 1100 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6279 145 1225 850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 5500 650 1041 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4629 100 1300 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 5002 100 1100 900
11/12/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1950 275 800 538
राहूरी क्विंटल 13984 100 1800 950
खेड-चाकण क्विंटल 350 800 1500 1200
मंचर क्विंटल 6348 900 1400 1150
सातारा क्विंटल 282 1000 1500 1250
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 4216 900 1600 1200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9797 500 1750 1200
कराड हालवा क्विंटल 99 200 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 210 300 1600 1000
पाथर्डी लाल क्विंटल 490 200 2000 1500
राहता लाल क्विंटल 144 400 2200 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 480 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 16799 500 1300 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 36 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1400 1400 1400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 92 800 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 392 300 1200 750
कामठी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 536 300 1800 1050
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 60 2000 3000 2500
अकोले उन्हाळी क्विंटल 495 125 1400 1151
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10820 800 1600 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2040 300 1151 840
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10909 200 1500 1000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1800 2000 1900
राहता उन्हाळी क्विंटल 2886 200 1500 950
10/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6238 700 2100 1400
औरंगाबाद क्विंटल 1479 150 1000 575
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12916 800 2000 1400
खेड-चाकण क्विंटल 1250 800 1500 1200
सातारा क्विंटल 237 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 90 200 1250 700
कराड हालवा क्विंटल 75 500 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 27201 100 2200 1200
धुळे लाल क्विंटल 3308 200 2000 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 1332 786 2151 1951
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1450 1000 2200 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 502 100 1850 1300
नागपूर लाल क्विंटल 220 1000 2000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 2178 1000 2300 1600
मनमाड लाल क्विंटल 600 900 1976 1800
कोपरगाव लाल क्विंटल 25 1390 1390 1390
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 4320 800 2500 2000
साक्री लाल क्विंटल 6350 400 1055 700
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 15 1800 1800 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 1000 3000 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5021 400 1800 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 800 1600 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 128 800 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 355 300 1000 650
जामखेड लोकल क्विंटल 217 100 2200 1150
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1500 1450
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 828 200 1800 1000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 700 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 200 1000 2000 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 3964 500 2500 1800
येवला उन्हाळी क्विंटल 4690 200 1270 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1687 200 1113 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1042 325 1400 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3372 500 1275 1060
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1405 451 1299 1050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7406 500 1400 1150
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 200 200 1151 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 7143 100 1600 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5400 150 1510 951
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2386 400 1290 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 960 300 953 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6780 500 1651 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1700 250 1175 855
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 28891 300 1500 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4164 300 1600 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1124 500 1305 925
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2212 851 1445 1101
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 468 200 1500 1000