शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2022
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 118 1500 1800 1650
20/10/2022
नाशिक क्विंटल 561 1400 2050 1800
जळगाव क्विंटल 225 1200 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 5 1600 2510 2000
औरंगाबाद क्विंटल 1080 1500 1800 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9790 1500 2100 1800
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1800 2700 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 196 1500 2100 1800
भुसावळ क्विंटल 25 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 6223 1700 2800 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 1700 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 790 1600 2000 1800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 50 700 2360 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 985 2000 2400 2300
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
19/10/2022
नाशिक क्विंटल 914 1300 2000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 1700 2000 1800
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 12 1400 2200 2000
औरंगाबाद क्विंटल 570 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10008 1500 2100 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 258 1800 2200 2000
भुसावळ क्विंटल 5 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 103 1800 2300 2000
राहता क्विंटल 55 2000 2200 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 1142 700 2300 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 660 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 7559 1800 2800 2300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 1700 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 3325 1600 1800 1750
पेन लोकल क्विंटल 225 3600 3800 3600
कामठी लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
18/10/2022
नाशिक क्विंटल 867 1300 2100 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1620 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 768 1600 2100 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8425 1600 2200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1800 2800 2300
भुसावळ क्विंटल 29 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 171 1800 2300 2000
राहता क्विंटल 80 2000 2200 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 1136 700 2500 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 660 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 5202 2000 2900 2450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 258 1600 2000 1800
वाई लोकल क्विंटल 18 2200 2600 2400
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
17/10/2022
नाशिक क्विंटल 1235 1400 2200 1850
जळगाव क्विंटल 200 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 21 1800 2000 1900
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 7 2000 2200 2100
औरंगाबाद क्विंटल 1260 1700 2280 1950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 792 1600 2100 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15560 1500 2200 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 202 2000 2200 2100
सातारा क्विंटल 215 1800 2300 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 968 650 2850 2150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 678 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 5954 2000 2900 2450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 1600 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 658 1500 1800 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 2275 1500 2200 2025
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2200
अकलुज तळेगाव क्विंटल 75 2200 2500 2300
16/10/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 25 1600 2000 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 192 1600 2100 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 253 1800 2200 2000
भुसावळ क्विंटल 60 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 50 2000 2200 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 710 1000 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 6129 2000 2800 2400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 1600 1700 1650
जुन्नर लोकल क्विंटल 22 2400 2700 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 700 2400 1800
पेन लोकल क्विंटल 318 3600 3800 3600
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1600 1800 1700
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 2000 2600 2400
अकलुज तळेगाव क्विंटल 90 2000 2500 2300
15/10/2022
नाशिक क्विंटल 1810 1450 2350 2000
जळगाव क्विंटल 250 1300 1800 1600
उस्मानाबाद क्विंटल 40 2400 2500 2450
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 1600 2000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1620 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 217 1800 2100 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12192 1600 2200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 3000 1700 2800 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 197 1600 2100 1850
सातारा क्विंटल 416 1800 2300 2000
राहता क्विंटल 60 2000 2200 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 458 800 2400 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 675 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 882 1600 1800 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 3266 1800 2000 1950
अकलुज तळेगाव क्विंटल 115 2000 2200 2100
14/10/2022
नाशिक क्विंटल 1189 1350 2250 1950
जळगाव क्विंटल 225 1300 2000 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 21 1600 2000 1800
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 10 2000 2200 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 517 1800 2100 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7618 1600 2200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1700 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 254 2000 2200 2100
भुसावळ क्विंटल 5 2200 2200 2200
राहता क्विंटल 60 2000 2200 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 792 750 2750 1650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 708 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 6275 1800 2500 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 465 1600 1800 1700
वाई लोकल क्विंटल 20 2200 2600 2400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 2700 2600
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2200 2300 2250
अकलुज तळेगाव क्विंटल 140 1800 2100 2000