शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/04/2023
लासलगाव क्विंटल 756 3000 5240 5151
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 449 3000 5142 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 4852 4852 4852
उदगीर क्विंटल 4050 5140 5196 5168
कारंजा क्विंटल 5500 4695 5150 5070
तुळजापूर क्विंटल 55 5000 5100 5050
राहता क्विंटल 10 5025 5051 5040
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 175 4501 5293 5150
सोलापूर लोकल क्विंटल 151 4400 5175 5000
परभणी लोकल क्विंटल 220 5000 5100 5050
नागपूर लोकल क्विंटल 621 4500 5100 4950
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4900 4900 4900
हिंगोली लोकल क्विंटल 1105 4800 5165 4982
कोपरगाव लोकल क्विंटल 320 4500 5106 4953
लाखंदूर लोकल क्विंटल 119 4550 4640 4595
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 302 4851 5161 5121
जळकोट पांढरा क्विंटल 328 5000 5500 5225
जालना पिवळा क्विंटल 4324 4500 5211 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 3341 4000 5110 4900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1303 4700 5080 4890
मालेगाव पिवळा क्विंटल 31 4680 5030 4991
आर्वी पिवळा क्विंटल 482 4500 5100 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 890 4575 5050 4875
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3450 4400 5160 4730
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4650 5115 4850
पैठण पिवळा क्विंटल 8 4751 4751 4751
उमरेड पिवळा क्विंटल 4600 4000 5120 4900
वर्धा पिवळा क्विंटल 166 4860 5125 5000
भोकर पिवळा क्विंटल 36 4863 4909 4886
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 187 4950 5050 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 89 4900 5100 5050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 185 4375 5015 4950
सावनेर पिवळा क्विंटल 35 4715 4805 4760
गेवराई पिवळा क्विंटल 150 4695 5049 4870
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 5100 5200 5100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 296 4650 5086 4830
वरोरा पिवळा क्विंटल 321 4300 5000 4600
नांदगाव पिवळा क्विंटल 19 4000 5057 4950
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 5160 5320 5270
केज पिवळा क्विंटल 130 4953 5100 5016
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 292 5100 5170 5135
मुरुम पिवळा क्विंटल 135 5031 5102 5067
सेनगाव पिवळा क्विंटल 120 4100 5000 4500
पालम पिवळा क्विंटल 21 5150 5300 5175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1102 4850 5150 5000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 293 4695 5035 4990
काटोल पिवळा क्विंटल 38 4675 5079 4850
सिंदी पिवळा क्विंटल 243 4360 5020 4700
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1245 4780 5200 5050
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 120 4900 5100 5000
18/04/2023
अहमदनगर क्विंटल 141 4300 4951 4625
लासलगाव क्विंटल 952 3500 5337 5280
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 429 3000 5170 5000
शहादा क्विंटल 7 5050 5050 5050
बार्शी क्विंटल 556 4800 5200 5150
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 8 4850 4850 4850
माजलगाव क्विंटल 521 4500 5041 4900
चंद्रपूर क्विंटल 156 4500 5060 4900
नंदूरबार क्विंटल 118 5001 5063 5050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 4700 5000 4850
उदगीर क्विंटल 4900 5130 5186 5158
कारंजा क्विंटल 4500 4725 5140 4925
श्रीरामपूर क्विंटल 59 4800 5200 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 750 5105 5176 5141
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5100 5050
राहता क्विंटल 27 4660 5120 5050
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 156 4500 5158 5125
अमरावती लोकल क्विंटल 6807 4800 5051 4925
मनमाड लोकल क्विंटल 8 2600 5000 4981
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 4850 5155 5002
कोपरगाव लोकल क्विंटल 331 4300 5125 4971
लाखंदूर लोकल क्विंटल 40 4400 4500 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 341 4601 5186 5131
लातूर पिवळा क्विंटल 13772 5000 5255 5130
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1230 4880 5105 5030
जालना पिवळा क्विंटल 2711 4500 5150 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 2731 4100 5100 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1136 4750 5075 4912
परभणी पिवळा क्विंटल 364 5000 5150 5100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 19 4671 5029 4988
आर्वी पिवळा क्विंटल 370 4650 5110 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 866 4600 4951 4775
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4348 4500 5225 4835
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4650 5075 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 6 3601 3601 3601
वर्धा पिवळा क्विंटल 179 4810 5125 5000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 9 5200 5300 5250
भोकर पिवळा क्विंटल 31 4800 5040 4920
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 194 4950 5050 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 100 4970 5051 5000
खामगाव पिवळा क्विंटल 6112 4700 5100 4900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 445 4835 5045 4935
वणी पिवळा क्विंटल 295 4500 4990 4800
सावनेर पिवळा क्विंटल 25 4395 4760 4600
गेवराई पिवळा क्विंटल 64 4700 5014 4850
परतूर पिवळा क्विंटल 30 5050 5125 5081
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5100 5200 5100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 99 4400 5150 4875
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 700 4400 5150 5000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4900 4900 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 255 4300 5045 4800
धरणगाव पिवळा क्विंटल 15 4900 4900 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 380 4645 5180 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 49 4660 5050 4941
केज पिवळा क्विंटल 167 4800 5011 4980
चाकूर पिवळा क्विंटल 89 4101 5100 4868
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 944 4600 5450 5266
मुरुम पिवळा क्विंटल 218 4710 5121 4916
उमरगा पिवळा क्विंटल 11 4750 4900 4750
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 4000 5000 4500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2154 4800 5260 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 184 4850 5055 5025
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 60 4800 5140 4975
काटोल पिवळा क्विंटल 43 4801 5091 4950
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 130 4625 5155 4975
पुलगाव पिवळा क्विंटल 36 4851 5050 5025
सिंदी पिवळा क्विंटल 218 4450 5020 4800
देवणी पिवळा क्विंटल 45 4800 5288 5044
17/04/2023
येवला क्विंटल 75 4500 4950 4900
लासलगाव क्विंटल 826 3300 5331 5221
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 150 3000 5157 5000
बार्शी क्विंटल 338 5050 5100 5050
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 20 4950 5000 4975
माजलगाव क्विंटल 624 4500 5031 4950
चंद्रपूर क्विंटल 258 4900 5065 5000
सिल्लोड क्विंटल 5 5100 5100 5100
कारंजा क्विंटल 5000 4825 5135 5075
श्रीरामपूर क्विंटल 46 4900 5200 5100
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 4650 4928 4800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 750 5000 5182 5100
रिसोड क्विंटल 2475 4865 5125 5000
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5100 5050
मानोरा क्विंटल 747 4700 5220 4766
मोर्शी क्विंटल 200 4800 5050 4925
राहता क्विंटल 26 4800 5087 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 3945 5950 5000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 282 4001 5179 5130
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 20 4761 4845 4803
सोलापूर लोकल क्विंटल 121 4500 5185 5075
अमरावती लोकल क्विंटल 6741 4800 5036 4918
नागपूर लोकल क्विंटल 261 4600 5050 4938
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4900 5230 5065
कोपरगाव लोकल क्विंटल 283 4000 5164 5051
लाखंदूर लोकल क्विंटल 13 4550 4600 4575
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 300 4601 5171 5121
लातूर पिवळा क्विंटल 13772 5000 5255 5130
जालना पिवळा क्विंटल 4309 4350 5111 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 1956 4200 5135 4900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1340 4750 5090 4920
परभणी पिवळा क्विंटल 135 5050 5175 5150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 42 4726 4962 4860
आर्वी पिवळा क्विंटल 275 4650 5100 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 1013 4900 5050 4975
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4581 4400 5155 4760
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4650 5125 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4750 5235 5000
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 5 4470 4845 4751
वर्धा पिवळा क्विंटल 261 4840 5150 5000
भोकर पिवळा क्विंटल 37 4911 4959 4935
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 195 4950 5050 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 116 4800 5110 5000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1500 4820 5220 5075
खामगाव पिवळा क्विंटल 5633 4350 5100 4725
मलकापूर पिवळा क्विंटल 285 4375 5030 4900
वणी पिवळा क्विंटल 441 4400 5005 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 33 4251 4775 4500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 3 3982 4950 4900
परतूर पिवळा क्विंटल 44 4900 5100 5080
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 208 4450 5081 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1300 4295 5150 5000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4500 5000 4800
वरोरा पिवळा क्विंटल 170 4600 4900 4750
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 10 5150 5150 5150
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5100 5100 5100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 4750 5181 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 63 4601 5011 4900
केज पिवळा क्विंटल 349 4900 5080 5000
चाकूर पिवळा क्विंटल 90 4751 5123 5019
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 219 5100 5150 5125
मुखेड पिवळा क्विंटल 4 5250 5250 5250
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 891 4600 5453 5251
मुरुम पिवळा क्विंटल 92 5030 5101 5066
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 4700 4700 4700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 4000 5050 4500
पाथरी पिवळा क्विंटल 44 4500 5000 4800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3804 4800 5205 5100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1943 4800 5180 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 298 4870 5040 5000
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 50 4800 5240 5050
काटोल पिवळा क्विंटल 72 4701 5090 4950
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 151 4650 5250 5075
पुलगाव पिवळा क्विंटल 64 4950 5075 5000
सिंदी पिवळा क्विंटल 138 4415 4950 4750
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1393 4850 5225 5115
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 128 4800 5152 5100
16/04/2023
सिल्लोड क्विंटल 15 5000 5100 5050
उदगीर क्विंटल 3961 5140 5186 5163
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 100 4800 5000 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 26 4800 5000 4900
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 34 5200 5200 5200
दिंडोरी पिवळा क्विंटल 55 4800 5135 5090
बाळापूर पिवळा क्विंटल 803 4700 5100 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 72 4290 5100 4650
मांढळ पिवळा क्विंटल 216 4957 5100 5009
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 215 4650 5235 5050
देवणी पिवळा क्विंटल 53 5206 5325 5265
15/04/2023
अहमदनगर क्विंटल 66 4800 5000 4900
येवला क्विंटल 23 4000 5000 4925
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 310 4000 5142 5111
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 4950 4950 4950
नांदेड क्विंटल 518 4840 5150 5000
माजलगाव क्विंटल 560 4200 5051 4900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3000 3000 3000
उदगीर क्विंटल 3800 5140 5186 5163
कारंजा क्विंटल 3000 4900 5150 5025
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5050 5050 5050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 5125 5177 5151
रिसोड क्विंटल 3240 4850 5150 5000
तुळजापूर क्विंटल 55 5000 5100 5050
राहता क्विंटल 17 4777 5096 4935
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 232 4301 5226 5150
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 4495 5150 5075
अमरावती लोकल क्विंटल 4278 4800 5111 4955
परभणी लोकल क्विंटल 124 5000 5150 5100
नागपूर लोकल क्विंटल 957 4500 5100 4950
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4800 5200 5000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 376 4507 5150 5061
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 246 4000 5131 5101
वडूज पांढरा क्विंटल 15 5200 5300 5250
पातूर पांढरा क्विंटल 129 4200 5200 4933
लातूर पिवळा क्विंटल 15515 5000 5268 5120
जालना पिवळा क्विंटल 3308 4100 5200 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 3878 3600 5180 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 4851 4991 4950
आर्वी पिवळा क्विंटल 310 4600 5150 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 808 4600 5000 4800
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2829 4400 5175 4770
वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 4650 5100 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4850 5150 5000
भोकरदन पिवळा क्विंटल 16 5010 5150 5100
भोकर पिवळा क्विंटल 29 4936 4936 4936
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 198 4950 5050 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 84 5000 5112 5050
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 900 4820 5125 5005
खामगाव पिवळा क्विंटल 5527 4600 5100 4850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 402 4400 5000 4810
सावनेर पिवळा क्विंटल 11 4600 4825 4775
गेवराई पिवळा क्विंटल 60 4500 5061 4780
परतूर पिवळा क्विंटल 37 4900 5100 5050
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1700 4265 5200 5050
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 45 4500 5050 4800
वरोरा पिवळा क्विंटल 219 4500 5000 4750
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5000 5124 5050
गंगापूर पिवळा क्विंटल 18 4751 4751 4751
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 330 4500 5151 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 66 4541 5025 4975
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1800 4800 5160 4980
चाकूर पिवळा क्विंटल 190 4671 5161 5056
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 237 5100 5155 5127
मुखेड पिवळा क्विंटल 9 5100 5350 5250
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 821 4700 5443 5251
मुरुम पिवळा क्विंटल 240 4500 5102 4801
उमरगा पिवळा क्विंटल 45 4660 5050 4970
सेनगाव पिवळा क्विंटल 105 4300 5100 4800
पाथरी पिवळा क्विंटल 5 4911 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5000 5200 5100
चिमुर पिवळा क्विंटल 40 4000 5000 4500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 24 4900 5080 5000
देवणी पिवळा क्विंटल 26 5240 5312 5276
14/04/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 250 3000 5145 5100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4500 4951 4725
राहता क्विंटल 31 4776 5153 5091
परभणी लोकल क्विंटल 155 5050 5190 5150
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 104 4500 5170 5130
पातूर पांढरा क्विंटल 22 4000 5200 4950
बारामती पिवळा क्विंटल 121 4421 5050 5031
पैठण पिवळा क्विंटल 2 4001 4001 4001
भोकर पिवळा क्विंटल 41 4200 5000 4600
वरोरा पिवळा क्विंटल 59 4900 5000 4950
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 27 5000 5000 5000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 490 5000 5200 5100
13/04/2023
अहमदनगर क्विंटल 89 4500 5100 4800
येवला क्विंटल 28 4000 4971 4900
लासलगाव क्विंटल 645 4151 5321 5180
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 510 4000 5190 5130
बार्शी क्विंटल 221 4800 5200 5100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 4800 5051 4925
नांदेड क्विंटल 155 4700 5075 5025
माजलगाव क्विंटल 345 4600 5091 5000
चंद्रपूर क्विंटल 298 4500 5075 5000
नंदूरबार क्विंटल 153 4800 5110 4950
पाचोरा क्विंटल 235 4975 5100 5021
उदगीर क्विंटल 5160 5200 5240 5220
कारंजा क्विंटल 7000 4900 5190 5110
श्रीरामपूर क्विंटल 8 4700 5050 5000
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 4850 4952 4900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 980 4800 5235 5131
सेलु क्विंटल 218 4750 5100 5100
तुळजापूर क्विंटल 50 5000 5100 5050
मानोरा क्विंटल 728 4901 5275 4984
मोर्शी क्विंटल 200 4800 5145 4972
राहता क्विंटल 14 4801 4900 4876
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4600 5070 5070
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 414 4300 5285 5230
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 4900 5165 5135
अमरावती लोकल क्विंटल 5181 4850 5083 4966
सांगली लोकल क्विंटल 100 5200 5400 5300
परभणी लोकल क्विंटल 320 5000 5200 5100
नागपूर लोकल क्विंटल 758 4500 5200 5025
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4800 5270 5035
कोपरगाव लोकल क्विंटल 115 4500 5157 5050
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 15 4800 5000 4900
मेहकर लोकल क्विंटल 900 4050 5250 4700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 3 4400 4500 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 408 4000 5194 5141
जळकोट पांढरा क्विंटल 352 4800 5400 5100
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 860 4970 5175 5100
जालना पिवळा क्विंटल 3388 4700 5200 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 3776 4150 5230 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 698 4755 5150 4952
मालेगाव पिवळा क्विंटल 2 5030 5030 5030
चिखली पिवळा क्विंटल 831 4650 5000 4825
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3817 4500 5210 4820
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4650 5150 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4850 5250 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 2675 4800 5220 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 136 4850 5110 5050
भोकर पिवळा क्विंटल 2 4859 4859 4859
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 171 4950 5150 5050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 31 4605 5001 4605
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1850 4870 5225 5105
खामगाव पिवळा क्विंटल 5984 4475 5125 4800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 555 4725 5035 4875
वणी पिवळा क्विंटल 450 4950 5085 5000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 28 4081 5007 4800
गेवराई पिवळा क्विंटल 100 4950 5071 5000
परतूर पिवळा क्विंटल 15 4900 5150 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5200 5300 5200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 137 4450 5126 4712
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 9 3799 5100 4897
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 76 4900 5050 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 462 4575 5100 4800
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 84 4900 5210 5100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 48 2751 5190 5001
केज पिवळा क्विंटल 117 4800 5075 4950
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2100 4900 5200 5050
चाकूर पिवळा क्विंटल 121 4801 5202 5101
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 52 5070 5170 5120
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 5100 5275 5125
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 629 4600 5551 5251
मुरुम पिवळा क्विंटल 315 4701 5150 4926
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 5100 5101 5100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 4500 5100 5000
पाथरी पिवळा क्विंटल 40 3000 4950 4750
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3106 4800 5330 5150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1908 4800 5220 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 4900 5100 5000
राजूरा पिवळा क्विंटल 157 4500 5075 4995
काटोल पिवळा क्विंटल 62 4550 5100 4800
मांढळ पिवळा क्विंटल 135 4825 5130 4900
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 304 4200 5250 5000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 110 4885 5150 5050
देवणी पिवळा क्विंटल 34 4590 5285 4937
12/04/2023
येवला क्विंटल 104 4500 4990 4951
लासलगाव क्विंटल 832 200 681 500
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 620 3000 5182 5150
शहादा क्विंटल 2 5075 5075 5075
बार्शी क्विंटल 178 5050 5200 5100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 23 5000 5000 5000
नांदेड क्विंटल 395 4705 5135 5080
माजलगाव क्विंटल 632 4800 5100 5000
चंद्रपूर क्विंटल 326 4800 5150 5000
नंदूरबार क्विंटल 78 5145 5150 5150
सिन्नर – वडांगळी क्विंटल 7 3500 5050 4900
उदगीर क्विंटल 5450 5200 5248 5224
कारंजा क्विंटल 5500 4980 5260 5175
श्रीरामपूर क्विंटल 5 4300 5000 4550
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 4900 5000 4950
परळी-वैजनाथ क्विंटल 573 5150 5215 5199
मुदखेड क्विंटल 10 5000 5200 5100
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5151 5100
मानोरा क्विंटल 901 4900 5280 4971
राहता क्विंटल 2 5155 5155 5155
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4600 4600 4600
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 254 4501 5321 5275
सोलापूर लोकल क्विंटल 174 4750 5195 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 8163 4900 5125 5012
परभणी लोकल क्विंटल 365 5100 5200 5150
नागपूर लोकल क्विंटल 834 4600 5231 5073
मनमाड लोकल क्विंटल 4 4440 5140 5060
हिंगोली लोकल क्विंटल 855 4900 5270 5085
कोपरगाव लोकल क्विंटल 183 4500 5173 5051
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 7 4800 5100 5000
मेहकर लोकल क्विंटल 1260 4050 5300 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 244 4500 5240 5181
जळकोट पांढरा क्विंटल 212 4800 5400 5125
लातूर पिवळा क्विंटल 12305 5000 5345 5200
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1100 4950 5200 5100
जालना पिवळा क्विंटल 3516 4600 5200 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 3324 4600 5250 5100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 879 4650 5175 4912
मालेगाव पिवळा क्विंटल 49 3800 4999 4851
आर्वी पिवळा क्विंटल 345 4780 5185 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 915 4700 5100 4900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3576 4500 5295 4810
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4670 5175 4800
उमरेड पिवळा क्विंटल 4000 4000 5220 5100
वर्धा पिवळा क्विंटल 93 4850 5125 5050
भोकर पिवळा क्विंटल 95 4750 5111 4930
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 214 5000 5150 5075
जिंतूर पिवळा क्विंटल 42 5125 5145 5125
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1200 4825 5315 5205
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 50 4700 5151 5000
खामगाव पिवळा क्विंटल 7448 4400 5200 4800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 465 4405 5075 4875
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 3 4813 4813 4813
गेवराई पिवळा क्विंटल 108 4500 5120 4810
परतूर पिवळा क्विंटल 32 5061 5200 5150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 23 5200 5300 5200
मनवत पिवळा क्विंटल 146 4901 5150 5050
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1500 4505 5250 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 60 4900 5021 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 545 4700 5100 4900
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 118 4900 5210 5050
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 2999 5084 4950
तासगाव पिवळा क्विंटल 23 5000 5300 5200
केज पिवळा क्विंटल 240 4900 5100 5075
चाकूर पिवळा क्विंटल 163 4700 5201 5097
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 175 5170 5200 5185
मुखेड पिवळा क्विंटल 14 5325 5325 5325
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 680 4600 5565 5301
मुरुम पिवळा क्विंटल 355 4601 5160 4881
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 4780 5051 4890
सेनगाव पिवळा क्विंटल 200 4500 5150 5000
पाथरी पिवळा क्विंटल 3 5000 5051 5025
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2819 4800 5320 5200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1737 4850 5250 5100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 182 4695 5150 5125
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 50 4800 5200 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 170 4571 5191 4750
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 67 4700 5155 4975
सिंदी पिवळा क्विंटल 204 4415 5050 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1079 4875 5275 5150
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 37 5076 5152 5100
देवणी पिवळा क्विंटल 57 5201 5345 5273